Logo

CÔNG VĂN VỀ VIỆC MỞ THÊM NGÀY THI TRONG HỘI THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN

23/01/2024|.17682
.

BAN TỔ CHỨC 

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07.02/CV-BTCTNTV
V/v mở thêm ngày thi trong hội thi Hương sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet năm học 2023-2024 
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: 

  - Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc;

  - Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc;

  - Ban Giám hiệu các trường tiểu học trên toàn quốc.

        Đầu  tiên, Ban Tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt (BTC) xin cảm ơn sâu sắc đến tất cả các đơn vị giáo dục đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực trong việc tổ chức kì thi Hương sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2023 – 2024. 

        Căn cứ theo Quyết định số 012/QĐ/BTCTNTV hội thi Hương cấp Quận/Huyện sẽ được tổ chức từ ngày 24/01/2024 đến ngày 27/01/2024, Phòng Giáo dục tổ chức kéo dài trong vòng 04 ngày. Nhà trường tổ chức trong vòng 02 ngày 24 và 25/01. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp tại miền Bắc nên một số Nhà trường đã cho phép học sinh tiểu học được nghỉ học những ngày rét đậm dưới 10oC.

        Để đảm bảo cho tất cả học sinh, BTC xin thông báo: hội thi Hương sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet dành cho học sinh tiểu học, năm học 2023 – 2024 sẽ mở thêm ngày 29/01/2024 (01 ngày).

        Các Phòng Giáo dục và Nhà trường chủ động tổ chức theo lịch từ 24 đến 27/01 và bổ sung thêm ngày thi vào ngày 29/01/2024 (nếu học sinh chưa thi xong), theo hướng dẫn như sau:

- Phòng Giáo dục: Chủ động sắp xếp tạo thêm mã ca thi ngày 29/01 nếu có lịch cho học sinh thi.

- Nhà trường: BTC tạo mã thi và gửi trong tài khoản quản lý cấp trường. 

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ với BTC qua: 

Email: [email protected]

SĐT: 0913 032 415  

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HC.                                                                                                                                                                                                                 

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

Trịnh Thị Hương