Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10268297 Trần Thiên Phúc Khối 2 2A 5300
2 10268217 Huỳnh Văn Triệu Khối 2 2A 5360
3 10268359 Quách Tường Vy Khối 2 2A 5080
4 10268004 Lê Khánh Duy Khối 2 2A 4740
5 10268273 Trương Hải Âu Khối 2 2A 4780
6 10268019 Hồ Trọng Khang Khối 2 2A 4380
7 10268113 Đỗ Ngọc Tỷ Khối 2 2A 4440
8 10289910 Kim SoKha Khối 2 2A 3470
9 11021306 Lê Thị Ngọc Nhu Khối 2 2A 4550
10 10268287 Lê Thị Ngọc Như Khối 2 2A 4240
11 11004219 Hồ Nguyễn Phương Linh Khối 2 2A 3760
12 10268105 Lê Quan Sáng Khối 2 2A 2850
13 10268308 Mai Giàu Ngọc Trinh Khối 2 2A 2210
14 10268391 Trần Thị Thuỳ Lam Khối 2 2A 1220
15 11024538 Trương Hải Au Khối 2 2A 5400
16 11022277 Lê Hoàng Thiên Khối 2 2A 2870
17 11013488 Huỳnh Chí Hạo Khối 2 2C 660
18 10268601 Trần Thanh Thiện Khối 2 0
19 10268173 Sơn Thị Bích Trâm Khối 2 2A 0
20 10268041 Phạm Thị Chúc Linh Khối 2 0
21 10268071 Nguyễn sơn Chúc Phương Khối 2 2A 0
22 10279653 Nguyễn Thành Phát Khối 2 0
23 10268331 Lê Thị Kiều Vy Khối 2 2A 0
« 1 »