Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 11097603 Lê Hoàng Gia Luật Khối 4 4C 5300
2 11098586 Hà Quốc Đô Khối 3 0
3 11097591 Nguyễn Thị Tuyết Băng Khối 4 4C 260
4 11097762 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương Khối 3 4430
5 11099904 Hà Quốc Đô Khối 3 0
6 11099814 Nguyễn Phúc Nhân Khối 3 4820
7 11097803 Nguyễn Trần Thanh Nguyên Khối 3 5010
8 11105108 Nguyễn Thị Tuyết Băng Khối 4 0
9 11099919 Ha Quốc Đô Khối 3 0
10 11098924 Trần Thái Minh Thư Khối 3 4550
11 11109470 Nguyễn Phước Lộc Khối 4 4B 5420
12 11098874 Nguyễn Đăng Khôi Khối 5 5B 3680
13 11099345 Hà Quốc Đô Khối 3 0
14 11109510 Võ Hoàng Nhẫn Khối 4 4C 1920
15 11122558 Ngô Duy Đoàn Khối 3 0
16 11103398 Nguyễn Hồng Trúc Khối 5 5C 4250
17 11115531 Tô Nguyễn Diệu Linh Khối 4 4B 3820
18 11104013 Hà Quốc Đô Khối 3 4660
« 1 »