Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 11083516 Dương Thị Cát Tường Khối 5 LớP 5 3640
2 11083543 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 5 LớP 5 3980
3 11083563 Lê Phạm Tâm Đoan Khối 5 LớP 5 2080
4 11106933 Nguyễn Tường Vy Khối 5 LớP 5 380
5 11083686 Võ Nguyễn Như Ngọc Khối 5 LớP 5 3920
6 11083603 Trần Ngân Khánh Khối 5 LớP 5 2900
7 11083752 Nguyễn Thị Lê Xuyên Khối 5 LớP 5 4130
8 11083673 Huỳnh Uyển Nghi Khối 5 LớP 5 3130
9 11083837 Huỳnh Văn Quới Khối 5 0
10 11083707 Phạm Kiến Văn Khối 5 LớP 5 4510
11 11087071 Nguyễn Ngọc Trúc Khối 5 LớP 5 0
12 11087056 Nguyễn Thế Vinh Khối 5 LớP 5 3730
13 11087514 Lê Khánh Duy Khối 5 LớP 5 4200
14 11094551 Trương Tấn Phát Khối 5 LớP 5 0
15 11106964 Nguyễn Kim Anh Khối 5 LớP 5 4340
« 1 »