Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9593703 Huỳnh Trâm Anh Khối 4 4A 5230
2 10510342 Dương Gia Phúc Khối 1 1/1 230
3 11088728 Nguyễn Huỳnh Bảo Quyên Khối 4 4A 4100
4 11074070 Phan Trọng Nguyễn Khối 5 0
5 11088326 Lê Nguyễn Gia Linh Khối 4 4A 5610
6 11147612 Võ Văn Tạo Khối 5 5C 0
7 11087856 Lư Thị Kim Mai Khối 4 4B 4010
8 11103089 Phạm Trang Đài Khối 5 5A 4400
9 11098602 Huỳnh Thi Khánh Chi Khối 4 4A 4810
10 11108203 Cao Diễm My Khối 3 3C 0
11 11121428 Lê Huỳnh Trân Khối 3 3A 4470
12 11139686 Huỳnh Thị Khả Ái Khối 3 3A 4520
13 11140149 Huỳnh Thiện Nhân Khối 5 5A 1450
14 11140345 Trần Quang Kiệt Khối 5 5A 1950
15 11142419 Văn Thị Hồng Đoan Khối 5 5B 260
16 11143315 Phan Trọng Nguyễn Khối 5 5A 940
« 1 »