THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH THÍ SINH KHỐI 4,5 ĐẠT GIẢI KỲ THI ĐÌNH TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM 2022-2023

24/04/2023 | 17:10 14445

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho thí sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ - BTCTNTV ngày 22/08/2022 của Ban Tổ chức.
Căn cứ vào kết quả của 397 thí sinh tham gia Hội Thi Đình – Cấp Quốc gia và dự Lễ vinh danh, trao giải tại tỉnh Ninh Bình ngày 22,23/4/2023.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho thí sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ - BTCTNTV ngày 22/08/2022 của Ban Tổ chức.

Căn cứ vào kết quả của 397 thí sinh tham gia Hội Thi Đình – Cấp Quốc gia và dự Lễ vinh danh, trao giải tại tỉnh Ninh Bình ngày 22,23/4/2023.

Ban Tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt xin công bố:

1. Quyết định về việc công nhận kết quả thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp Quốc gia dành cho học sinh tiểu học, năm học 2022-2023
2. Danh sách học sinh khối 4,5 - Đạt giải Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2022-2023

>> Xem chi tiết "Quyết định về việc công nhận kết quả thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp Quốc gia dành cho học sinh tiểu học, năm học 2022-2023" tại: 
https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/imc_trangnguyen_edu_vn/EUtfthwOxqdJj5uzlmd1jvEB6YSaQahU5Me1uMbxO4JWJw?e=9ipfn1

>> Xem chi tiết "Danh sách học sinh khối 4,5 - Đạt giải Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2022-2023" tại: 
+ Khối 4:
https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/imc_trangnguyen_edu_vn/ERMngm_5cW9LmGPUXOWfsrABRB04v0eeSp1kVO0ic4LS_Q?e=KEGfhI
+ Khối 5: 
https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/imc_trangnguyen_edu_vn/EX0N-XNZ5i9DhHExAKdPQUUBBzqTg-9O4UFscji56GXDvA?e=9geXKY