Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THI HỘI - KHỐI 5 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

09/04/2021 | 15:00 28269

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 109/TB -TNTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
Thí sinh tham dự THI HỘI - Cấp Tỉnh khu vực Thành phố Hà Nội
Sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”, năm học 2020 - 2021
-------------

                       Kính gửi:       - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

                                             - Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

              Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT cùng một số thông tư, chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về hoạt động tăng cường tiếng Việt.

              Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-BTC ngày 09/09/2020 của Ban Tổ chức.

              Căn cứ vào kết quả Thi Hương – Cấp Huyện 1.926 học sinh khối 5, BTC chọn ra 912 thí sinh để mời tham dự kì Thi Hội – Cấp Tỉnh – thành phố Hà Nội.

              Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi Hội (thi cấp Tỉnh) dành cho học sinh Khối 5 - TP Hà Nội của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2020 -2021, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG
    1. Thời gian: Từ 7:00 – 17h30 ngày 17/04/2021

CA THI

THỜI GIAN

Ca 1

7:00 – 8:00

Ca 2

8:00 – 9:00

Ca 3

9:00 – 10:00

Ca 4

10:00 - 11:00

Ca 5

11:00 – 12:00

Ca 6

13:30 – 14:30

Ca 7

14:30 – 15:30

Ca 8

15:30 – 16:30

Ca 9

16:30 – 17 :30


    2. Địa điểm:
Tòa nhà A6, Trường đại học Phenikaa – Đường Nguyễn Văn Trác, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
    - Mẫu thẻ dự thi do nhà trường đóng dấu: TẢI MẪU
    - Danh sách học sinh chia theo 9 ca thi: TẢI VỀ
    - Học sinh chú ý nội quy trong phòng thi: Tải về

   - DANH SÁCH HỌC SINH THI CA 6 - 9 VÀ PHÒNG THI: TẢI VỀ

II. NỘI DUNG DỰ THI
    - Học sinh dự thi vòng 18
    - Khi đi mang theo thẻ dự thi do nhà trường đóng dấu: TẢI MẪU
    - Danh sách học sinh chia theo 9 ca thi: TẢI VỀ

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

    - Đề nghị các trường tiểu học thông tin đến thí sinh; cấp thẻ dự thi cho thí sinh; bố trí, sắp xếp thời gian cho thí sinh tham gia vòng thi.
    - Đề nghị phụ huynh học sinh hoặc giáo viên tự chủ động phương tiện đi lại cho phù hợp, an toàn.
    - Giáo viên, phụ huynh và học sinh khi đến địa điểm thi đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân. Tại địa điểm thi, BTC sẽ tiến hành đo thân nhiệt và sát khuẩn tay của học sinh.

        Nhận được Thông báo triệu tập này, kính mong các trường tiểu học tạo điều kiện, chuẩn bị tốt những yêu cầu trên và triệu tập thí sinh theo đúng thành phần quy định.

* Liên hệ: Ban Tổ chức qua hòm thư điện tử: btc@trangnguyen.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0866.400.634 - 0969.396.348 (để được hướng dẫn cụ thể).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

        TM. BAN TỔ CHỨC

          TRƯỞNG BAN

                 (Đã ký)

 

    TRỊNH THỊ HƯƠNG