Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

TAM TỰ KINH

15/08/2019 | 14:30 901

Nhân chi sơ, tính bổn thiện; Tính tương cận, tập tương viễn.

Nhân chi sơ, tính bổn thiện;
Tính tương cận, tập tương viễn.
Cẩu bất giáo, tính nãi thiên; 
Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.
LÀ 
1. Người ta lúc đầu vốn có cái tính tốt lành 
2. Tính ấy gần giống nhau nhưng do thói tục mà khác nhau 
3. Nếu không dạy thì cái tính ấy thay đổi. 
4. Cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng.
Hương cửu linh, năng ôn tịch;
Hiếu ư thân, sở đương chấp.
Dung tứ tuế, năng nhượng lê;
Để ư trưởng, nghi tiên tri.
1. Hương chín tuổi biết ủ ấm chiếu mền 
2. Hiếu với cha mẹ, việc nên làm 
3. Dung bốn tuổi biết nhường trái lê 
4. Thuận với anh là điều nên biết trước.
Ngọc bất trác, bất thành khí;
Nhân bất học, bất tri nghĩa.
Vi nhân tử, phương thiếu thời;
Thân sư hữu, tập lễ nghi.
1. Ngọc không đẽo gọt không thành món đồ 
2. Người ta không học thì không biết nghĩa lý 
3. Làm người con lúc còn nhỏ 
4. Thân với thầy, bạn để tập lễ nghi. 
Dưỡng bất giáo, phụ chi quá;
Giáo bất nghiêm, sư chi đọa.
Tử bất học, phi sở nghi;
Ấu bất học, lão hà vi?
1. Nuôi mà không dạy là lỗi của cha. 
2. Dạy mà không nghiêm là quấy của thầy 
3. Con không học thì không phải lẽ. 
4. Còn nhỏ không học, già sẽ làm gì? 
Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ;
Tử bất học, đoạn cơ trữ.
Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương;
Giáo ngũ tử, danh câu dương.
1. Chuyện mẹ thầy Mạnh chọn láng giềng ở 
2. Con không chịu học, chặt thoi dệt. 
3. Đậu Yên Sơn biết nghĩa lý, phép tắc 
4. Dạy năm con đều nổi danh. 

Tam tài giả, thiên địa nhân.
Tam quang giả, nhật nguyệt tinh.
Tam cương giả, quân thần nghĩa,
Phụ tử thân, phu phụ thuận.
1. Ba bậc tài: trời, đất và người 
2. Ba vật sáng: mặt trời, mặt trăng, ngôi sao 
3. Ba giềng mối: vua tôi có nghĩa 
4. Cha con thân thích, vợ chồng thuận hòa