KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP QUỐC GIA

09/05/2022 | 08:25 23631

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

Số: 25/QĐ-BTCTNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thi "Trạng Nguyên Toàn Tài" trên Internet cấp Quốc gia dành cho học sinh tiểu học, năm học 2021 – 2022
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Căn cứ vào quyết định số 22/QĐ-BTCTNTT ngày 05/09/2021 của Ban Tổ chức về việc ban hành thể lệ sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh tiểu học năm học 2021- 2022;
Căn cứ kết quả thi Quốc gia “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh tiểu học;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên Toàn Tài”.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Công nhận 1435 học sinh đạt các giải trong cuộc thi "Trạng Nguyên Toàn Tài" trên internet cấp Quốc gia dành cho học sinh tiểu học năm học 2021 – 2022 (có tên trong danh sách đính kèm).

Giải Nhất

:  254 học sinh

Giải Nhì

:  267 học sinh

Giải Ba

:  515 học sinh

Giải Khuyến Khích

:  400 học sinh

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1, Ban tổ chức cấp Quốc gia "Trạng Nguyên Toàn Tài" cấp giấy khen và học bổng cho học sinh theo thể lệ.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để b/c);

- Lưu:VT

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã kí)

 

 

Trịnh Thị Hương