Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Hướng dẫn thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh

03/12/2021 | 14:23 115398

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

Số:  23   /BTCTNTT

V/v Hướng dẫn tổ chức cấp Trường, cấp Huyện,

cấp Tỉnh sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”

trên internet năm học 2021 – 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Ban Giám hiệu các Trường Tiểu học.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BTCTNTT ngày 05/09/2021 của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn thực hiện vòng thi các cấp của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2021 – 2022, như sau:

1. Lịch thi

a. Cấp Trường

- Vòng thi: Nhà trường chọn vòng số 3 hoặc vòng số 4.

- Mã thi: Giáo viên tạo mã thi từ ngày 04/12/2021.

- Thời gian: + Vòng 3: 8h30 – 17h00 từ 07/12/2021 đến 09/12/2021.

                    + Vòng 4: 8h - 17h30 từ 27/12/2021 đến 30/12/2021.

b. Cấp Huyện

- Vòng thi: Vòng số 5.

- Mã thi: BTC cấp mã thi về tài khoản quản lí cấp Huyện.

- Thời gian: từ 9/1/2022 đến 12/1/2022.

c. Cấp Tỉnh

- Vòng thi: Vòng số 6.

- Mã thi: BTC cấp mã thi về tài khoản quản lí cấp Tỉnh.

- Thời gian: dự kiến 25/02/2022 

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Thầy cô truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

- MẪU SỐ 01-TNTT: Đăng kí cán bộ nhận mã thi và Danh sách học sinh dự thi.

- MẪU SỐ 02-TNTT: Biên bản xử lí sự cố.

- MẪU SỐ 03-TNTT: Kết quả thi của thí sinh lưu tại nhà trường.

3. Thành lập Hội đồng thi

+ Cấp Trường

- Ban Giám hiệu nhà trường thành lập Hội đồng thi cấp Trường.

  • Hội đồng thi cử giáo viên tạo tài khoản giáo viên, gửi xác nhận theo mẫu của BTC. Tài khoản giáo viên tạo mã thi cho học sinh theo hướng dẫn.

+ Cấp Huyện – Cấp Tỉnh

  • Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục thành lập Hội đồng thi cấp Huyện, cấp Tỉnh hoặc giao cho các trường tiểu học tổ chức thi.

Lưu ý:

- Mỗi hội đồng thi chỉ có 1 tài khoản giáo viên để tạo mã thi. Mã thi khối nào dành cho học sinh khối đó. Mã thi đặt thời gian bắt đầu và kết thúc phù hợp với lịch thi của nhà trường.

- Thí sinh học trường nào chỉ thi được bằng mã thi của trường đó, học sinh khối nào thi bằng mã thi của khối đó.

- Chỉ khi học sinh vào thi thì giáo viên mới cấp mã thi cho học sinh.

- Học sinh có thể thi tại nhà hoặc thi tại phòng máy của nhà trường (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương).

4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi Trạng Nguyên Toàn Tài và Trạng Nguyên Tiếng Việt trên trang website: trangnguyen.edu.vn. Khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn, họ và tên học sinh cần gõ tiếng Việt có dấu theo đúng giấy khai sinh.

- Đối với vòng thi sơ khảo cấp trường, Hội đồng thi sẽ tổ chức thi và giáo viên phụ trách tạo mã thi, cấp mã thi cho học sinh dự thi. Những học sinh dự thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả.

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước giờ thi, hội đồng thi kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

- Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp quốc gia để được hỗ trợ.

- Nếu học sinh đang thi mà máy yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường mạng không đảm bảo, thầy cô lập biên bản, cho phép học sinh vào thi lại.

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp học sinh tự chuẩn bị.

7. Cách tính điểm và thời gian làm bài

- Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút.

- Các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

- Sau khi thi xong, thầy cô truy cập vào website: trangnguyen.edu.vn vào phần tra điểm, nhập mã thi để tra cứu kết quả của học sinh.

8. Tổ chức thi

- Trước giờ thi chính thức 10 phút, cán bộ coi thi cung cấp mã thi để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả.

- Thầy cô tổ chức thi tại trường hoặc tổ chức thi online tại nhà. Khi tổ chức thi Online, thầy cô có thể tạo phòng họp Zoom hoặc các phòng họp khác để coi thi cho học sinh.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề và bắt đầu làm bài.

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã thi trên Bảng Vàng và trong tài khoản quản lý của giáo viên.

- Trường hợp phần thi gặp sự cố giáo viên báo lại BTC để được BTC hỗ trợ cho học sinh thi lại sau 5 phút.

9. Xếp hạng và khen thưởng

- Xếp hạng: Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của học sinh theo điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét thời gian làm bài.

- Khen thưởng: Nhà trường tổ chức khen thưởng cho các thí sinh đạt điểm cao.

10. Chọn thí sinh dự thi cấp Huyện

Học sinh được dự thi cấp Huyện sẽ được xét duyệt theo tiêu chí sau:

- Các trường có Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức thì chọn tỉ lệ thí sinh theo tiêu chí của Sở. Các Sở Giáo dục phối hợp với BTC thì số lượng thí sinh tham dự thi cấp Huyện không vượt quá 50% - 60% số thí sinh dự thi cấp Trường, điểm không thấp hơn 150 điểm.

- Các tỉnh còn lại: Số lượng thí sinh tham dự thi cấp Huyện không vượt quá 40% số thí sinh dự thi cấp Trường, điểm không thấp hơn 200 điểm.

- Nhà trường có thể chọn kết quả vòng thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp trường vòng 3 hoặc vòng thi số 4 để chọn thí sinh thi cấp Huyện.

- Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản trở lên được kích hoạt đều có điểm thi cấp Trường hoặc gian lận trong thi cử) sẽ không được chọn thi Huyện.

11. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường và các nguồn hợp pháp khác.

- Với mong muốn tạo dựng sân chơi phát triển tài năng toàn diện cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Toàn Tài kính đề nghị các Quý sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia sân chơi giáo dục Trạng Nguyên Toàn Tài. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 0913.032.415; 1900633330 hoặc gửi về email: btc@trangnguyen.edu.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN    

(đã kí)

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG