Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

DANH SÁCH THÍ SINH KHỐI 5 HÀ NỘI THI TẬP TRUNG

06/06/2020 | 15:45 9480

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 107/ TB -TNTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
Thí sinh tham dự THI HỘI cấp Tỉnh khu vực Thành phố Hà Nội
Sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”, năm học 2019 - 2020

-------------

                       Kính gửi:       - Hiệu trưởng các trường Tiểu học;

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT cùng một số thông tư, chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về hoạt động tăng cường tiếng Việt.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ- BTC ngày 09/09/2019 của Trưởng Ban tổ chức.

 Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi Hội (thi cấp Tỉnh) Khối 5 - TP Hà Nội của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt trên internet năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG

1.1. Thời gian:
Buổi sáng thứ 7 ngày 13/06/2020

Ca thi

Thời gian

Ca 1

7h30 - 8h00

Ca 2

8h00 - 8h30

Ca 3

8h30 - 9h00

Ca 4

9h00 - 9h30

Ca 5

9h30 - 10h00

 1.2. Địa điểm:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 – Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội

2. NỘI DUNG DỰ THI

+ Học sinh dự Thi vòng 18

+ Khi đi mang theo thẻ dự thi do nhà trường đóng dấu (mẫu xin gửi kèm)

+ Danh sách học sinh chia theo 5 ca thi và 4 phòng thi (thầy cô tải file đính kèm bên dưới)


Danh sách thi Hội tập trung - Khối 5 Hà Nội

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Đề nghị các trường tiểu học thông tin đến thí sinh; cấp thẻ dự thi cho thí sinh;  bố trí, sắp xếp thời gian cho thí sinh tham gia vòng thi.

- Đề nghị phụ huynh học sinh hoặc giáo viên tự chủ động phương tiện đi lại cho phù hợp, an toàn.

- Giáo viên, phụ huynh và học sinh khi đến địa điểm thi đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân. Tại địa điểm thi, BTC sẽ tiến hành đo thân nhiệt và sát khuẩn tay của học sinh.

Nhận được Thông báo triệu tập này, đề nghị các trường tiểu học tạo điều kiện, chuẩn bị tốt những yêu cầu trên và triệu tập thí sinh theo đúng thành phần quy định.

           

* Liên hệ: Ban tổ chức, số điện thoại: 0862.094.412 ( để được hướng dẫn cụ thể)

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- Bộ GD&ĐT (để c/đ);

- Lưu VP.

TM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 (đã ký)

 

 

Trịnh Thị Hương