Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 989
 • 1 Số học sinh: 320724
 • 2 Số học sinh: 407423
 • 3 Số học sinh: 410545
 • 4 Số học sinh: 521586
 • 5 Số học sinh: 496313
 • 6 Số học sinh: 4239
 • 7 Số học sinh: 1316
 • 8 Số học sinh: 569
 • 9 Số học sinh: 499
 • C2 Số học sinh: 5844
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Phú Bình 27
2 Phú Lương 20
3 Phổ Yên 29
4 Sông Công 34
5 Thái Nguyên 99
6 Võ Nhai 6
7 Đại Từ 29
8 Định Hóa 26
9 Đồng Hỷ 24
« 1 »