Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 347695
  • 2 Số học sinh: 756531
  • 3 Số học sinh: 676102
  • 4 Số học sinh: 693644
  • 5 Số học sinh: 878793
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Phú Bình 36
2 Phú Lương 30
3 Phổ Yên 51
4 Sông Công 46
5 Thái Nguyên 137
6 Võ Nhai 13
7 Đại Từ 109
8 Định Hóa 30
9 Đồng Hỷ 55
« 1 »