Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 347695
  • 2 Số học sinh: 756531
  • 3 Số học sinh: 676102
  • 4 Số học sinh: 693644
  • 5 Số học sinh: 878793
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Hưng Yên 4799
2 Khoái Châu 9249
3 Kim Động 3364
4 Mỹ Hào 3145
5 Phù Cừ 2374
6 Tiên Lữ 3292
7 Văn Giang 3744
8 Văn Lâm 3422
9 Yên Mỹ 6510
10 Ân Thi 9864
« 1 »