Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 775
 • 1 Số học sinh: 306157
 • 2 Số học sinh: 397308
 • 3 Số học sinh: 400935
 • 4 Số học sinh: 509849
 • 5 Số học sinh: 485652
 • 6 Số học sinh: 3792
 • 7 Số học sinh: 1162
 • 8 Số học sinh: 480
 • 9 Số học sinh: 419
 • C2 Số học sinh: 5619
Số học sinh dự thi online theo trường
STT Trường Số học sinh
1 TH Thanh Long 5
2 TH Thành Hoà 16
3 TH Tân Mỹ 30
4 TH Tân Thanh 29
5 TH T. Quán 2
6 TH Nam La 10
7 TH Tân Việt 38
8 TH Na Sầm 87
9 TH An Hùng 0
10 TH Thuỵ Hùng 1
11 TH T. Khánh 0
12 TH Tân Tác 7
13 TH Bắc La 1
14 TH Na Sầm 10