Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 231551
  • 2 Số học sinh: 284593
  • 3 Số học sinh: 333372
  • 4 Số học sinh: 336419
  • 5 Số học sinh: 550667
  • 6 Số học sinh: 5694
Số học sinh dự thi online theo trường
STT Trường Số học sinh
1 TH Kim Sơn 2
2 TH Song Thuận 0
3 TH Long Hưng B 0
4 TH Long Hưng A 0
5 TH Vĩnh Kim 0
6 TH Bình Trưng B 0
7 TH Bình Trưng A 0
8 TH Hữu Đạo 0
9 TH Điềm Hy 0
10 TH Nhị Bình A 0
11 TH Nhị Bình B 0
12 TH Đồng Hoà 0
13 TH Dương Diềm 0
14 TH Long Định 0
15 TH Giồng Dứa 0
16 TH Thới Sơn 0
17 TH Bình Đức 0
18 TH Thạnh Phú 0
19 TH Phước Thạnh 0
20 TH Tam Hiệp B 0
21 TH Tam Hiệp A 0
22 TH Long An 0
23 TH Thân Cửu Nghĩa B 0
24 TH Thân Cửu Nghĩa A 0
25 TH Tân Hiệp 0
26 TH Tân Lý Tây B 0
27 TH Tân Lý Tây A 0
28 TH Tân Hương B 0
29 TH Tân Hương A 0
30 TH Tân Lý Đông 0
31 TH Tân Hội Đông 0
32 TH Bàn Long 0
33 TH Phú Phong 0
34 TH Đa Lộc B 1
35 TH Đa Lộc A 0
36 TH Thị trấn Châu Thành 4
37 TH Lương Hoà C 4
38 TH Lương Hoà B 0
39 TH Mỹ Hưng B 0
40 TH Hưng Mỹ A 0
41 TH Song Lộc B 0
42 TH Song Lộc A 7
43 TH Mỹ Chánh B 0
44 TH Mỹ Chánh A 1
45 TH Long Hoà 1
46 TH Long Hoà A 0
47 TH Hoà Minh C 0
48 TH Hoà Lợi 4
49 TH Thanh Mỹ A 1
50 TH Phước Hảo A 16
51 TH Hoà Minh A 1
52 TH Tương Hoà A 0
53 TH Hoà Thuận A 0
54 TH Phước Hảo B 0
55 TH Thanh Mỹ B 3
56 TH Hoà Minh B 0
57 TH Nguyệt Hoá 0
58 TH Long Trì 0
59 TH Hiệp Hạnh 0
60 TH Đặng Thành Công 0
61 TH Dương Xuân Hội 0
62 TH An Lục Long B 0
63 TH An Lục Long A 0
64 TH An Khương Thới 0
65 TH Thị trấn Tầm Vu B 0
66 TH Thị trấn Tầm Vu A 0
67 TH Thạnh Lộc 1 0
68 TH Vĩnh Hoà Hiệp 3 0
69 TH Vĩnh Hoà Hiệp 2 0
70 TH Vĩnh Hoà Hiệp 1 0
71 TH Minh Lương 2 0
72 TH Minh Lương 1 0
73 TH Minh Hoà 2 0
74 TH Minh Hoà 1 0
75 TH Giục Tượng 2 0
76 TH Giục Tượng 1 0
77 TH Mong Thọ B4 0
78 TH Mong Thọ B3 0
79 TH Mong Thọ B2 0
80 TH Mong Thọ B1 0
81 TH Mong Thọ A2 0
82 TH Mong Thọ A1 0
83 TH Thạnh Lộc 2 0
84 TH Bình An 3 0
85 TH Bình An 2 0
86 TH Bình An 1 0
87 TH Vĩnh Hoà Hiệp 4 0
88 TH Việt Lâm 0
89 TH Trần Văn Ngạn 0
90 TH Thuận Mỹ 0
91 TH Thanh Phú Long B 0
92 TH Nguyễn Văn Thăng 0
93 TH Lê Văn Khuê 0
94 TH Hoà Hội 0
95 TH Bố Lớn 0
96 TH Ba Chàm 0
97 TH Biên Giới 0
98 TH Trí Bình 0
99 TH Phạm Tự Điểm 0
100 TH Phú Minh 0
101 TH Thị trấn Khu phố 2 0
102 TH Thanh Thuận 0
103 TH Thanh Trung 0
104 TH Thanh Sơn 0
105 TH Thanh Hoà 0
106 TH Thanh Bình 0
107 TH Thanh An 0
108 TH Phước Hoà 0
109 TH Phước Lộc 0
110 TH Phước Thanh 0
111 TH Phước Hoà 0
112 TH Trà Sim 0
113 TH Gò Nổi 0
114 TH Bến Cừ 0
115 TH Long Châu 0
116 TH Long Chẩn 0
117 TH Ấp Vịnh 1
118 TH Xóm Trường 0
119 TH Sa Nghe 0
120 TH Cầu Trường 0
121 TH Bình Lợi 0
122 TH Bến Trường 0
123 TH Bàu Sen 0
124 TH An Cơ 1
125 TH Bến Sỏi 0
126 TH Thành Tây 0
127 TH Thành Bắc 0
128 TH Cây Ơi 0
129 TH Hiệp Phước 0
130 TH Cầy Xiêng 0
131 TH Suối Dộp 0
132 TH Hoàng Lê Kha 0
133 TH Bình Phong 0
134 TH Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi 0
135 TH Tua Hai 0
136 TH Tân Xuân 0
137 TH Hoà Tân 3 0
138 TH Hoà Tân 2 0
139 TH Hoà Tân 1 0
140 TH Phú Long 0
141 TH Tân Nghĩa Đông 2 0
142 TH Tân Nghĩa Đông 1 0
143 TH Nha Mân 2 0
144 TH Nha Mân 1 0
145 TH An Hiệp 2 0
146 TH An Hiệp 1 0
147 TH An Hoà 0
148 TH An Nhơn 0
149 TH Phú Hựu 0
150 TH An Khánh 2 0
151 TH An Khánh 1 0
152 TH An Phú Thuận 2 0
153 TH An Phú Thuận 1 1
154 TH Cái Tỗu Hạ 2 0
155 TH Cái Tỗu Hạ 1 0
156 TH Tân Phú Trung 2 0
157 TH Tân Phú Trung 1 0
158 TH Bình Tiên 2 0
159 TH Bình Tiên 1 0
160 TH Tân Phú 0
161 TH Đ Vĩnh Thành 0
162 TH C Vĩnh Thành 0
163 TH B Vĩnh Thành 0
164 TH A Vĩnh Thành 0
165 TH Vĩnh Lợi 0
166 TH B Hoà Bình Thạnh 0
167 TH A Hoà Bình Thạnh 0
168 TH Đ Thị trấn An Châu 0
169 TH C Thị trấn An Châu 0
170 TH B Thị trấn An Châu 0
171 TH A Thị trấn An Châu 0
172 TH B Bình Thạnh 0
173 TH A Bình Thạnh 0
174 TH C Bình Hoà 0
175 TH B Bình Hoà 0
176 TH A Bình Hoà 0
177 TH B Vĩnh Hanh 0
178 TH Đ Cần Đăng 0
179 TH C Cần Đăng 0
180 TH B Cần Đăng 0
181 TH A Cần Đăng 0
182 TH C Vĩnh Nhuận 0
183 TH B Vĩnh Nhuận 0
184 TH A Vĩnh Nhuận 0
185 TH A Vĩnh An 0
186 TH B Vĩnh Bình 0
187 TH A Vĩnh Bình 0
188 TH C Vĩnh Hanh 0
189 TH A Tân Phú 0
190 TH B Vĩnh An 0
191 TH B Tân Phú 0
192 TH D An Hoà 0
193 TH C An Hoà 0
194 TH B An Hoà 0
195 TH A An Hoà 2
196 TH Tam Phước 0
197 TH Trần Văn Ơn 0
198 TH Qưới Sơn B 0
199 TH Qưới Sơn A 0
200 TH Tam Phước B 0
201 TH Nguyễn Văn Khá 0
202 TH Tiên Long 0
203 TH Thành Triệu 0
204 TH Qưới Thành 0
205 TH Tường Đa 0
206 TH An Hiệp 0
207 TH Mỹ Thành 0
208 TH Sơn Hoà 0
209 TH Tiên Thủy C 0
210 TH Tiên Thuỷ B 0
211 TH Tiên Thuỷ A 0
212 TH Tân Phú C 0
213 TH Tân Phú B 0
214 TH Tân Phú A 0
215 TH Phú Đức B 0
216 TH Phú Đức A 0
217 TH Phú Túc B 0
218 TH Phú Túc A 0
219 TH Thị trấn 1
220 TH Phú An Hoà 0
221 TH An Khanh 0
222 TH Tân Thạch B 0
223 TH Tân Thạch A 0
224 TH Hữu Định 0
225 TH An Phước 0
226 TH Giao Long 0
227 TH Giao Hoà 0
228 TH An Hoá 0
229 TH A Vĩnh Hanh 0